อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 316 232 73.42
อำเภอ02 53 48 90.57
อำเภอ03 114 112 98.25
อำเภอ04 155 115 74.19
อำเภอ05 64 56 87.50
อำเภอ06 43 43 100.00
อำเภอ07 332 268 80.72
อำเภอ08 45 45 100.00
อำเภอ09 47 47 100.00
อำเภอ10 59 45 76.27
อำเภอ11 80 71 88.75
อำเภอ12 56 47 83.93
อำเภอ13 85 81 95.29
อำเภอ14 18 12 66.67
อำเภอ15 130 109 83.85
อำเภอ16 68 55 80.88
อำเภอ17 34 31 91.18
อำเภอ18 29 23 79.31
รวม 1728 1440 83.33
แยกรายอำเภอ ของ COCเชียงราย
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCเชียงราย ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองเชียงราย 249 28 39 316 185 19 28 232 73.42%
02_เวียงชัย 32 9 12 53 27 9 12 48 90.57%
03_เชียงของ 80 18 16 114 79 17 16 112 98.25%
04_เทิง 110 21 24 155 79 16 20 115 74.19%
05_พาน 45 7 12 64 41 5 10 56 87.50%
06_ป่าแดด 35 5 3 43 35 5 3 43 100.00%
07_แม่จัน 288 26 18 332 229 22 17 268 80.72%
08_เชียงแสน 26 8 11 45 26 8 11 45 100.00%
09_แม่สาย 29 12 6 47 29 12 6 47 100.00%
10_แม่สรวย 42 9 8 59 33 8 4 45 76.27%
11_เวียงป่าเป้า 57 9 14 80 52 8 11 71 88.75%
12_พญาเม็งราย 41 8 7 56 32 8 7 47 83.93%
13_เวียงแก่น 82 1 2 85 78 1 2 81 95.29%
14_ขุนตาล 12 6 0 18 7 5 0 12 66.67%
15_แม่ฟ้าหลวง 106 15 9 130 89 14 6 109 83.85%
16_แม่ลาว 51 10 7 68 44 5 6 55 80.88%
17_เวียงเชียงรุ้ง 24 3 7 34 21 3 7 31 91.18%
18_ดอยหลวง 21 5 3 29 17 3 3 23 79.31%
รวม 1330 200 198 1728 1103 168 169 1440 83.33 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดเชียงราย

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก777
2CKD139
3กายภาพบำบัด118
4หลอดเลือดสมอง(Stroke)102
5Palliative Care87
6หลังผ่าตัด85
7COPD78
8อื่นๆ44
9มหัศจรรย์ 1000 วัน43
10กระดูกและข้อ41

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :13-12-2018 07:01:40