อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 313 258 82.43
อำเภอ02 53 53 100.00
อำเภอ03 113 112 99.12
อำเภอ04 153 137 89.54
อำเภอ05 64 57 89.06
อำเภอ06 43 43 100.00
อำเภอ07 333 328 98.50
อำเภอ08 45 45 100.00
อำเภอ09 47 47 100.00
อำเภอ10 59 58 98.31
อำเภอ11 79 79 100.00
อำเภอ12 56 51 91.07
อำเภอ13 85 85 100.00
อำเภอ14 18 18 100.00
อำเภอ15 131 120 91.60
อำเภอ16 65 64 98.46
อำเภอ17 34 34 100.00
อำเภอ18 29 27 93.10
รวม 1720 1616 93.95
แยกรายอำเภอ ของ COCเชียงราย
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCเชียงราย ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองเชียงราย 246 28 39 313 201 24 33 258 82.43%
02_เวียงชัย 32 9 12 53 32 9 12 53 100.00%
03_เชียงของ 79 18 16 113 78 18 16 112 99.12%
04_เทิง 109 20 24 153 95 19 23 137 89.54%
05_พาน 45 7 12 64 42 5 10 57 89.06%
06_ป่าแดด 34 6 3 43 34 6 3 43 100.00%
07_แม่จัน 289 26 18 333 285 26 17 328 98.50%
08_เชียงแสน 26 8 11 45 26 8 11 45 100.00%
09_แม่สาย 29 12 6 47 29 12 6 47 100.00%
10_แม่สรวย 42 7 10 59 41 7 10 58 98.31%
11_เวียงป่าเป้า 56 10 13 79 56 10 13 79 100.00%
12_พญาเม็งราย 41 9 6 56 36 9 6 51 91.07%
13_เวียงแก่น 82 1 2 85 82 1 2 85 100.00%
14_ขุนตาล 12 6 0 18 12 6 0 18 100.00%
15_แม่ฟ้าหลวง 107 15 9 131 96 15 9 120 91.60%
16_แม่ลาว 51 9 5 65 50 9 5 64 98.46%
17_เวียงเชียงรุ้ง 25 2 7 34 25 2 7 34 100.00%
18_ดอยหลวง 21 6 2 29 20 5 2 27 93.10%
รวม 1326 199 195 1720 1240 191 185 1616 93.95 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดเชียงราย

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก777
2CKD139
3กายภาพบำบัด118
4หลอดเลือดสมอง(Stroke)102
5Palliative Care87
6หลังผ่าตัด84
7COPD72
8อื่นๆ44
9มหัศจรรย์ 1000 วัน42
10กระดูกและข้อ40

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :16-06-2019 11:26:01