อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 319 142 44.51
อำเภอ02 53 26 49.06
อำเภอ03 116 85 73.28
อำเภอ04 156 93 59.62
อำเภอ05 63 52 82.54
อำเภอ06 44 31 70.45
อำเภอ07 335 240 71.64
อำเภอ08 45 38 84.44
อำเภอ09 47 46 97.87
อำเภอ10 62 36 58.06
อำเภอ11 80 58 72.50
อำเภอ12 56 38 67.86
อำเภอ13 87 72 82.76
อำเภอ14 18 7 38.89
อำเภอ15 130 86 66.15
อำเภอ16 69 48 69.57
อำเภอ17 34 23 67.65
อำเภอ18 30 20 66.67
รวม 1744 1141 65.42
แยกรายอำเภอ ของ COCเชียงราย
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCเชียงราย ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองเชียงราย 251 29 39 319 105 16 21 142 44.51%
02_เวียงชัย 32 9 12 53 15 2 9 26 49.06%
03_เชียงของ 81 18 17 116 55 13 17 85 73.28%
04_เทิง 111 21 24 156 61 14 18 93 59.62%
05_พาน 44 7 12 63 38 5 9 52 82.54%
06_ป่าแดด 36 5 3 44 25 3 3 31 70.45%
07_แม่จัน 292 24 19 335 208 16 16 240 71.64%
08_เชียงแสน 26 8 11 45 23 6 9 38 84.44%
09_แม่สาย 29 12 6 47 28 12 6 46 97.87%
10_แม่สรวย 46 8 8 62 25 6 5 36 58.06%
11_เวียงป่าเป้า 56 9 15 80 43 7 8 58 72.50%
12_พญาเม็งราย 41 8 7 56 27 8 3 38 67.86%
13_เวียงแก่น 82 1 4 87 67 1 4 72 82.76%
14_ขุนตาล 12 6 0 18 5 2 0 7 38.89%
15_แม่ฟ้าหลวง 108 12 10 130 71 9 6 86 66.15%
16_แม่ลาว 53 9 7 69 38 4 6 48 69.57%
17_เวียงเชียงรุ้ง 24 3 7 34 14 2 7 23 67.65%
18_ดอยหลวง 20 6 4 30 14 3 3 20 66.67%
รวม 1344 195 205 1744 862 129 150 1141 65.42 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดเชียงราย

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก783
2CKD139
3กายภาพบำบัด119
4หลอดเลือดสมอง(Stroke)105
5Palliative Care87
6หลังผ่าตัด85
7COPD80
8อื่นๆ45
9มหัศจรรย์ 1000 วัน43
10กระดูกและข้อ41

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :21-10-2018 00:13:03