อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 279 232 83.15
อำเภอ02 63 55 87.30
อำเภอ03 79 74 93.67
อำเภอ04 113 77 68.14
อำเภอ05 86 77 89.53
อำเภอ06 23 23 100.00
อำเภอ07 300 285 95.00
อำเภอ08 51 50 98.04
อำเภอ09 56 55 98.21
อำเภอ10 76 58 76.32
อำเภอ11 70 59 84.29
อำเภอ12 62 55 88.71
อำเภอ13 70 65 92.86
อำเภอ14 18 14 77.78
อำเภอ15 71 59 83.10
อำเภอ16 60 56 93.33
อำเภอ17 36 34 94.44
อำเภอ18 30 25 83.33
รวม 1543 1353 87.69
แยกรายอำเภอ ของ COCเชียงราย
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCเชียงราย ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองเชียงราย 188 37 54 279 156 31 45 232 83.15%
02_เวียงชัย 45 6 12 63 39 6 10 55 87.30%
03_เชียงของ 52 11 16 79 47 11 16 74 93.67%
04_เทิง 74 20 19 113 45 14 18 77 68.14%
05_พาน 63 11 12 86 57 9 11 77 89.53%
06_ป่าแดด 19 3 1 23 19 3 1 23 100.00%
07_แม่จัน 251 23 26 300 240 23 22 285 95.00%
08_เชียงแสน 29 8 14 51 28 8 14 50 98.04%
09_แม่สาย 36 9 11 56 36 9 10 55 98.21%
10_แม่สรวย 52 16 8 76 39 13 6 58 76.32%
11_เวียงป่าเป้า 53 5 12 70 46 5 8 59 84.29%
12_พญาเม็งราย 42 8 12 62 37 7 11 55 88.71%
13_เวียงแก่น 65 4 1 70 60 4 1 65 92.86%
14_ขุนตาล 12 5 1 18 11 2 1 14 77.78%
15_แม่ฟ้าหลวง 46 15 10 71 37 14 8 59 83.10%
16_แม่ลาว 39 12 9 60 36 11 9 56 93.33%
17_เวียงเชียงรุ้ง 19 11 6 36 17 11 6 34 94.44%
18_ดอยหลวง 19 8 3 30 15 8 2 25 83.33%
รวม 1104 212 227 1543 965 189 199 1353 87.69 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดเชียงราย

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก669
2กายภาพบำบัด121
3หลังผ่าตัด109
4CKD89
5Palliative Care87
6หลอดเลือดสมอง(Stroke)70
7COPD55
8กระดูกและข้อ50
9อื่นๆ48
10วัณโรค40

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :12-11-2018 20:48:37