อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 282 135 47.87
อำเภอ02 64 31 48.44
อำเภอ03 80 56 70.00
อำเภอ04 111 47 42.34
อำเภอ05 87 61 70.11
อำเภอ06 25 18 72.00
อำเภอ07 301 133 44.19
อำเภอ08 53 38 71.70
อำเภอ09 57 42 73.68
อำเภอ10 76 14 18.42
อำเภอ11 70 48 68.57
อำเภอ12 67 34 50.75
อำเภอ13 71 41 57.75
อำเภอ14 18 11 61.11
อำเภอ15 71 32 45.07
อำเภอ16 70 49 70.00
อำเภอ17 35 26 74.29
อำเภอ18 30 7 23.33
รวม 1568 823 52.49
แยกรายอำเภอ ของ COCเชียงราย
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCเชียงราย ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองเชียงราย 189 39 54 282 87 22 26 135 47.87%
02_เวียงชัย 44 8 12 64 19 5 7 31 48.44%
03_เชียงของ 53 11 16 80 32 8 16 56 70.00%
04_เทิง 70 21 20 111 26 7 14 47 42.34%
05_พาน 62 13 12 87 43 10 8 61 70.11%
06_ป่าแดด 19 4 2 25 14 3 1 18 72.00%
07_แม่จัน 258 17 26 301 104 13 16 133 44.19%
08_เชียงแสน 31 8 14 53 20 6 12 38 71.70%
09_แม่สาย 38 5 14 57 28 4 10 42 73.68%
10_แม่สรวย 52 16 8 76 10 3 1 14 18.42%
11_เวียงป่าเป้า 53 6 11 70 37 5 6 48 68.57%
12_พญาเม็งราย 47 7 13 67 21 5 8 34 50.75%
13_เวียงแก่น 66 4 1 71 36 4 1 41 57.75%
14_ขุนตาล 12 5 1 18 9 1 1 11 61.11%
15_แม่ฟ้าหลวง 47 13 11 71 19 9 4 32 45.07%
16_แม่ลาว 41 17 12 70 25 15 9 49 70.00%
17_เวียงเชียงรุ้ง 18 11 6 35 13 8 5 26 74.29%
18_ดอยหลวง 20 7 3 30 4 2 1 7 23.33%
รวม 1120 212 236 1568 547 130 146 823 52.49 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดเชียงราย

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก673
2กายภาพบำบัด124
3หลังผ่าตัด109
4CKD100
5Palliative Care87
6หลอดเลือดสมอง(Stroke)76
7COPD59
8กระดูกและข้อ51
9อื่นๆ49
10วัณโรค41

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :19-09-2018 19:27:40