อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 279 245 87.81
อำเภอ02 63 62 98.41
อำเภอ03 78 77 98.72
อำเภอ04 112 100 89.29
อำเภอ05 86 81 94.19
อำเภอ06 23 23 100.00
อำเภอ07 301 285 94.68
อำเภอ08 51 51 100.00
อำเภอ09 55 55 100.00
อำเภอ10 76 69 90.79
อำเภอ11 70 67 95.71
อำเภอ12 62 58 93.55
อำเภอ13 70 65 92.86
อำเภอ14 18 14 77.78
อำเภอ15 70 64 91.43
อำเภอ16 58 55 94.83
อำเภอ17 36 34 94.44
อำเภอ18 30 26 86.67
รวม 1538 1431 93.04
แยกรายอำเภอ ของ COCเชียงราย
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCเชียงราย ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองเชียงราย 189 37 53 279 164 33 48 245 87.81%
02_เวียงชัย 45 6 12 63 44 6 12 62 98.41%
03_เชียงของ 52 11 15 78 51 11 15 77 98.72%
04_เทิง 73 21 18 112 66 16 18 100 89.29%
05_พาน 63 11 12 86 59 10 12 81 94.19%
06_ป่าแดด 18 3 2 23 18 3 2 23 100.00%
07_แม่จัน 252 23 26 301 240 23 22 285 94.68%
08_เชียงแสน 30 7 14 51 30 7 14 51 100.00%
09_แม่สาย 35 9 11 55 35 9 11 55 100.00%
10_แม่สรวย 52 15 9 76 48 13 8 69 90.79%
11_เวียงป่าเป้า 53 5 12 70 51 5 11 67 95.71%
12_พญาเม็งราย 42 8 12 62 39 8 11 58 93.55%
13_เวียงแก่น 65 4 1 70 60 4 1 65 92.86%
14_ขุนตาล 12 5 1 18 11 2 1 14 77.78%
15_แม่ฟ้าหลวง 45 15 10 70 40 15 9 64 91.43%
16_แม่ลาว 37 12 9 58 34 12 9 55 94.83%
17_เวียงเชียงรุ้ง 19 11 6 36 17 11 6 34 94.44%
18_ดอยหลวง 19 8 3 30 15 8 3 26 86.67%
รวม 1101 211 226 1538 1022 196 213 1431 93.04 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดเชียงราย

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก669
2กายภาพบำบัด121
3หลังผ่าตัด109
4CKD89
5Palliative Care88
6หลอดเลือดสมอง(Stroke)68
7COPD53
8กระดูกและข้อ50
9อื่นๆ47
10วัณโรค40

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :17-01-2019 03:26:29