อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 257 204 79.38
อำเภอ02 64 59 92.19
อำเภอ03 104 101 97.12
อำเภอ04 126 90 71.43
อำเภอ05 88 84 95.45
อำเภอ06 22 21 95.45
อำเภอ07 190 187 98.42
อำเภอ08 57 57 100.00
อำเภอ09 85 83 97.65
อำเภอ10 77 64 83.12
อำเภอ11 57 52 91.23
อำเภอ12 65 62 95.38
อำเภอ13 129 100 77.52
อำเภอ14 26 26 100.00
อำเภอ15 55 51 92.73
อำเภอ16 56 53 94.64
อำเภอ17 28 26 92.86
อำเภอ18 25 24 96.00
รวม 1511 1344 88.95
แยกรายอำเภอ ของ COCเชียงราย
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCเชียงราย ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองเชียงราย 193 29 35 257 144 27 33 204 79.38%
02_เวียงชัย 40 14 10 64 36 14 9 59 92.19%
03_เชียงของ 80 13 11 104 77 13 11 101 97.12%
04_เทิง 79 24 23 126 50 19 21 90 71.43%
05_พาน 63 14 11 88 60 14 10 84 95.45%
06_ป่าแดด 17 1 4 22 16 1 4 21 95.45%
07_แม่จัน 145 23 22 190 142 23 22 187 98.42%
08_เชียงแสน 38 16 3 57 38 16 3 57 100.00%
09_แม่สาย 56 16 13 85 54 16 13 83 97.65%
10_แม่สรวย 52 16 9 77 42 15 7 64 83.12%
11_เวียงป่าเป้า 36 12 9 57 32 11 9 52 91.23%
12_พญาเม็งราย 46 8 11 65 44 8 10 62 95.38%
13_เวียงแก่น 121 7 1 129 92 7 1 100 77.52%
14_ขุนตาล 22 1 3 26 22 1 3 26 100.00%
15_แม่ฟ้าหลวง 42 10 3 55 38 10 3 51 92.73%
16_แม่ลาว 32 16 8 56 29 16 8 53 94.64%
17_เวียงเชียงรุ้ง 23 1 4 28 21 1 4 26 92.86%
18_ดอยหลวง 14 4 7 25 13 4 7 24 96.00%
รวม 1099 225 187 1511 950 216 178 1344 88.95 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดเชียงราย

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก575
2หลังผ่าตัด174
3กายภาพบำบัด133
4อื่นๆ112
5CAPD (ล้างไตฯ)78
6COPD70
7หลอดเลือดสมอง(Stroke)70
8Palliative Care52
9มะเร็ง51
10กระดูกและข้อ41

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :19-09-2018 18:54:13