อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 256 230 89.84
อำเภอ02 64 64 100.00
อำเภอ03 104 103 99.04
อำเภอ04 125 108 86.40
อำเภอ05 87 87 100.00
อำเภอ06 22 22 100.00
อำเภอ07 190 190 100.00
อำเภอ08 56 56 100.00
อำเภอ09 86 86 100.00
อำเภอ10 77 77 100.00
อำเภอ11 57 54 94.74
อำเภอ12 65 64 98.46
อำเภอ13 126 126 100.00
อำเภอ14 26 26 100.00
อำเภอ15 54 53 98.15
อำเภอ16 52 49 94.23
อำเภอ17 27 27 100.00
อำเภอ18 23 23 100.00
รวม 1497 1445 96.53
แยกรายอำเภอ ของ COCเชียงราย
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCเชียงราย ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองเชียงราย 191 28 37 256 166 27 37 230 89.84%
02_เวียงชัย 40 14 10 64 40 14 10 64 100.00%
03_เชียงของ 80 13 11 104 79 13 11 103 99.04%
04_เทิง 79 23 23 125 65 21 22 108 86.40%
05_พาน 64 14 9 87 64 14 9 87 100.00%
06_ป่าแดด 17 1 4 22 17 1 4 22 100.00%
07_แม่จัน 146 22 22 190 146 22 22 190 100.00%
08_เชียงแสน 37 16 3 56 37 16 3 56 100.00%
09_แม่สาย 58 18 10 86 58 18 10 86 100.00%
10_แม่สรวย 54 14 9 77 54 14 9 77 100.00%
11_เวียงป่าเป้า 37 11 9 57 35 11 8 54 94.74%
12_พญาเม็งราย 47 7 11 65 46 7 11 64 98.46%
13_เวียงแก่น 119 6 1 126 119 6 1 126 100.00%
14_ขุนตาล 22 1 3 26 22 1 3 26 100.00%
15_แม่ฟ้าหลวง 42 10 2 54 41 10 2 53 98.15%
16_แม่ลาว 31 15 6 52 28 15 6 49 94.23%
17_เวียงเชียงรุ้ง 23 1 3 27 23 1 3 27 100.00%
18_ดอยหลวง 14 4 5 23 14 4 5 23 100.00%
รวม 1101 218 178 1497 1054 215 176 1445 96.53 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดเชียงราย

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก574
2หลังผ่าตัด174
3กายภาพบำบัด132
4อื่นๆ111
5CAPD (ล้างไตฯ)78
6COPD66
7หลอดเลือดสมอง(Stroke)65
8Palliative Care52
9มะเร็ง49
10กระดูกและข้อ41

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :23-02-2019 09:02:46