อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 257 229 89.11
อำเภอ02 64 61 95.31
อำเภอ03 104 102 98.08
อำเภอ04 126 92 73.02
อำเภอ05 87 85 97.70
อำเภอ06 22 22 100.00
อำเภอ07 190 190 100.00
อำเภอ08 56 56 100.00
อำเภอ09 86 86 100.00
อำเภอ10 77 71 92.21
อำเภอ11 57 55 96.49
อำเภอ12 65 63 96.92
อำเภอ13 126 116 92.06
อำเภอ14 26 26 100.00
อำเภอ15 54 53 98.15
อำเภอ16 53 50 94.34
อำเภอ17 27 27 100.00
อำเภอ18 23 23 100.00
รวม 1500 1407 93.80
แยกรายอำเภอ ของ COCเชียงราย
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCเชียงราย ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองเชียงราย 192 28 37 257 166 26 37 229 89.11%
02_เวียงชัย 40 14 10 64 37 14 10 61 95.31%
03_เชียงของ 80 13 11 104 78 13 11 102 98.08%
04_เทิง 79 24 23 126 51 19 22 92 73.02%
05_พาน 64 14 9 87 62 14 9 85 97.70%
06_ป่าแดด 18 0 4 22 18 0 4 22 100.00%
07_แม่จัน 146 22 22 190 146 22 22 190 100.00%
08_เชียงแสน 37 16 3 56 37 16 3 56 100.00%
09_แม่สาย 58 18 10 86 58 18 10 86 100.00%
10_แม่สรวย 53 15 9 77 48 15 8 71 92.21%
11_เวียงป่าเป้า 36 12 9 57 34 12 9 55 96.49%
12_พญาเม็งราย 47 7 11 65 45 7 11 63 96.92%
13_เวียงแก่น 119 6 1 126 109 6 1 116 92.06%
14_ขุนตาล 22 1 3 26 22 1 3 26 100.00%
15_แม่ฟ้าหลวง 42 10 2 54 41 10 2 53 98.15%
16_แม่ลาว 31 16 6 53 28 16 6 50 94.34%
17_เวียงเชียงรุ้ง 23 1 3 27 23 1 3 27 100.00%
18_ดอยหลวง 14 4 5 23 14 4 5 23 100.00%
รวม 1101 221 178 1500 1017 214 176 1407 93.80 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดเชียงราย

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก574
2หลังผ่าตัด174
3กายภาพบำบัด132
4อื่นๆ111
5CAPD (ล้างไตฯ)78
6COPD68
7หลอดเลือดสมอง(Stroke)65
8Palliative Care52
9มะเร็ง50
10กระดูกและข้อ41

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :12-11-2018 20:17:29