อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 262 150 57.25
อำเภอ02 64 30 46.88
อำเภอ03 104 70 67.31
อำเภอ04 128 66 51.56
อำเภอ05 89 75 84.27
อำเภอ06 22 17 77.27
อำเภอ07 195 117 60.00
อำเภอ08 58 51 87.93
อำเภอ09 87 39 44.83
อำเภอ10 79 29 36.71
อำเภอ11 57 44 77.19
อำเภอ12 66 44 66.67
อำเภอ13 130 86 66.15
อำเภอ14 25 23 92.00
อำเภอ15 54 33 61.11
อำเภอ16 56 41 73.21
อำเภอ17 28 20 71.43
อำเภอ18 25 16 64.00
รวม 1529 951 62.20
แยกรายอำเภอ ของ COCเชียงราย
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCเชียงราย ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองเชียงราย 196 31 35 262 105 26 19 150 57.25%
02_เวียงชัย 40 14 10 64 16 7 7 30 46.88%
03_เชียงของ 79 14 11 104 49 12 9 70 67.31%
04_เทิง 80 25 23 128 40 12 14 66 51.56%
05_พาน 62 13 14 89 50 13 12 75 84.27%
06_ป่าแดด 13 4 5 22 11 2 4 17 77.27%
07_แม่จัน 150 23 22 195 82 15 20 117 60.00%
08_เชียงแสน 38 16 4 58 32 15 4 51 87.93%
09_แม่สาย 53 17 17 87 28 8 3 39 44.83%
10_แม่สรวย 51 18 10 79 19 7 3 29 36.71%
11_เวียงป่าเป้า 38 11 8 57 29 9 6 44 77.19%
12_พญาเม็งราย 45 9 12 66 31 5 8 44 66.67%
13_เวียงแก่น 121 5 4 130 77 5 4 86 66.15%
14_ขุนตาล 21 1 3 25 19 1 3 23 92.00%
15_แม่ฟ้าหลวง 43 8 3 54 23 7 3 33 61.11%
16_แม่ลาว 32 16 8 56 22 13 6 41 73.21%
17_เวียงเชียงรุ้ง 23 1 4 28 16 1 3 20 71.43%
18_ดอยหลวง 14 4 7 25 7 4 5 16 64.00%
รวม 1099 230 200 1529 656 162 133 951 62.20 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดเชียงราย

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก577
2หลังผ่าตัด175
3กายภาพบำบัด137
4อื่นๆ112
5CAPD (ล้างไตฯ)78
6หลอดเลือดสมอง(Stroke)73
7COPD72
8มะเร็ง57
9Palliative Care50
10กระดูกและข้อ41

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :18-07-2018 15:50:58