อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 408 167 40.93
อำเภอ02 91 46 50.55
อำเภอ03 120 85 70.83
อำเภอ04 117 57 48.72
อำเภอ05 85 54 63.53
อำเภอ06 32 30 93.75
อำเภอ07 183 132 72.13
อำเภอ08 53 41 77.36
อำเภอ09 56 11 19.64
อำเภอ10 92 42 45.65
อำเภอ11 58 12 20.69
อำเภอ12 73 46 63.01
อำเภอ13 43 37 86.05
อำเภอ14 24 4 16.67
อำเภอ15 61 36 59.02
อำเภอ16 75 16 21.33
อำเภอ17 28 12 42.86
อำเภอ18 20 6 30.00
รวม 1619 834 51.51
แยกรายอำเภอ ของ COCเชียงราย
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCเชียงราย ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองเชียงราย 319 40 49 408 114 21 32 167 40.93%
02_เวียงชัย 75 9 7 91 40 3 3 46 50.55%
03_เชียงของ 76 28 16 120 53 19 13 85 70.83%
04_เทิง 70 22 25 117 29 12 16 57 48.72%
05_พาน 61 13 11 85 39 10 5 54 63.53%
06_ป่าแดด 28 3 1 32 27 2 1 30 93.75%
07_แม่จัน 140 22 21 183 98 15 19 132 72.13%
08_เชียงแสน 29 14 10 53 24 8 9 41 77.36%
09_แม่สาย 43 7 6 56 7 2 2 11 19.64%
10_แม่สรวย 60 19 13 92 28 8 6 42 45.65%
11_เวียงป่าเป้า 37 8 13 58 4 2 6 12 20.69%
12_พญาเม็งราย 57 6 10 73 36 3 7 46 63.01%
13_เวียงแก่น 41 1 1 43 35 1 1 37 86.05%
14_ขุนตาล 18 4 2 24 2 0 2 4 16.67%
15_แม่ฟ้าหลวง 44 11 6 61 22 10 4 36 59.02%
16_แม่ลาว 48 18 9 75 5 6 5 16 21.33%
17_เวียงเชียงรุ้ง 21 5 2 28 7 4 1 12 42.86%
18_ดอยหลวง 13 4 3 20 3 2 1 6 30.00%
รวม 1180 234 205 1619 573 128 133 834 51.51 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดเชียงราย

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก581
2หลังผ่าตัด173
3วัณโรค117
4หลอดเลือดสมอง(Stroke)94
5COPD90
6กายภาพบำบัด88
7Palliative Care75
8อื่นๆ67
9CAPD (ล้างไตฯ)61
10มะเร็ง59

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :19-06-2018 00:57:19