อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 407 340 83.54
อำเภอ02 88 84 95.45
อำเภอ03 120 111 92.50
อำเภอ04 117 93 79.49
อำเภอ05 84 83 98.81
อำเภอ06 32 32 100.00
อำเภอ07 182 173 95.05
อำเภอ08 56 56 100.00
อำเภอ09 57 50 87.72
อำเภอ10 91 82 90.11
อำเภอ11 55 51 92.73
อำเภอ12 69 61 88.41
อำเภอ13 43 38 88.37
อำเภอ14 24 24 100.00
อำเภอ15 60 56 93.33
อำเภอ16 74 72 97.30
อำเภอ17 27 27 100.00
อำเภอ18 18 16 88.89
รวม 1604 1449 90.34
แยกรายอำเภอ ของ COCเชียงราย
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCเชียงราย ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองเชียงราย 322 40 45 407 261 38 41 340 83.54%
02_เวียงชัย 73 9 6 88 70 9 5 84 95.45%
03_เชียงของ 76 27 17 120 68 26 17 111 92.50%
04_เทิง 71 22 24 117 52 18 23 93 79.49%
05_พาน 60 14 10 84 59 14 10 83 98.81%
06_ป่าแดด 28 3 1 32 28 3 1 32 100.00%
07_แม่จัน 139 23 20 182 132 22 19 173 95.05%
08_เชียงแสน 32 15 9 56 32 15 9 56 100.00%
09_แม่สาย 40 10 7 57 34 10 6 50 87.72%
10_แม่สรวย 61 18 12 91 56 15 11 82 90.11%
11_เวียงป่าเป้า 40 5 10 55 38 5 8 51 92.73%
12_พญาเม็งราย 54 6 9 69 47 6 8 61 88.41%
13_เวียงแก่น 40 1 2 43 35 1 2 38 88.37%
14_ขุนตาล 19 2 3 24 19 2 3 24 100.00%
15_แม่ฟ้าหลวง 39 16 5 60 35 16 5 56 93.33%
16_แม่ลาว 48 16 10 74 46 16 10 72 97.30%
17_เวียงเชียงรุ้ง 20 5 2 27 20 5 2 27 100.00%
18_ดอยหลวง 11 6 1 18 9 6 1 16 88.89%
รวม 1173 238 193 1604 1041 227 181 1449 90.34 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดเชียงราย

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก578
2หลังผ่าตัด173
3วัณโรค115
4หลอดเลือดสมอง(Stroke)92
5COPD90
6กายภาพบำบัด86
7Palliative Care74
8อื่นๆ67
9CAPD (ล้างไตฯ)61
10มะเร็ง58

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :21-08-2018 09:49:47