อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 405 365 90.12
อำเภอ02 88 87 98.86
อำเภอ03 118 118 100.00
อำเภอ04 116 109 93.97
อำเภอ05 84 84 100.00
อำเภอ06 32 32 100.00
อำเภอ07 181 181 100.00
อำเภอ08 56 56 100.00
อำเภอ09 56 56 100.00
อำเภอ10 90 90 100.00
อำเภอ11 55 54 98.18
อำเภอ12 69 67 97.10
อำเภอ13 42 41 97.62
อำเภอ14 24 24 100.00
อำเภอ15 61 61 100.00
อำเภอ16 69 69 100.00
อำเภอ17 27 27 100.00
อำเภอ18 18 17 94.44
รวม 1591 1538 96.67
แยกรายอำเภอ ของ COCเชียงราย
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCเชียงราย ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองเชียงราย 320 40 45 405 282 38 45 365 90.12%
02_เวียงชัย 73 9 6 88 72 9 6 87 98.86%
03_เชียงของ 75 26 17 118 75 26 17 118 100.00%
04_เทิง 71 21 24 116 66 19 24 109 93.97%
05_พาน 62 13 9 84 62 13 9 84 100.00%
06_ป่าแดด 29 2 1 32 29 2 1 32 100.00%
07_แม่จัน 139 22 20 181 139 22 20 181 100.00%
08_เชียงแสน 32 15 9 56 32 15 9 56 100.00%
09_แม่สาย 39 12 5 56 39 12 5 56 100.00%
10_แม่สรวย 63 16 11 90 63 16 11 90 100.00%
11_เวียงป่าเป้า 41 5 9 55 40 5 9 54 98.18%
12_พญาเม็งราย 55 6 8 69 53 6 8 67 97.10%
13_เวียงแก่น 39 1 2 42 38 1 2 41 97.62%
14_ขุนตาล 19 2 3 24 19 2 3 24 100.00%
15_แม่ฟ้าหลวง 40 16 5 61 40 16 5 61 100.00%
16_แม่ลาว 45 15 9 69 45 15 9 69 100.00%
17_เวียงเชียงรุ้ง 21 4 2 27 21 4 2 27 100.00%
18_ดอยหลวง 11 6 1 18 10 6 1 17 94.44%
รวม 1174 231 186 1591 1125 227 186 1538 96.67 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดเชียงราย

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก578
2หลังผ่าตัด173
3วัณโรค114
4หลอดเลือดสมอง(Stroke)89
5กายภาพบำบัด86
6COPD86
7Palliative Care74
8อื่นๆ67
9CAPD (ล้างไตฯ)61
10มะเร็ง57

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :17-01-2019 02:35:23